Giỏ hàng
ADWORD - Đặt giá thầu bid giá hiệu quả trong adword
ADWORD - Đặt giá thầu bid giá hiệu quả trong adword

Sử dụng giá bid trung bình của ngành đối với từ khoá nhất định bằng cách sử dụng Google Keyword Planner (Công cụ lập kế hoạch từ khoá) có sẵn trong phần Tools (Công cụ) trong tài khoản Google AdWords.

Tranning

ADWORD - Đặt giá thầu bid giá hiệu quả trong adwordADWORD - Đặt giá thầu bid giá hiệu quả trong adword

Sử dụng giá bid trung bình của ngành đối với từ khoá nhất định bằng cách sử dụng Google Keyword Plan

Code TemplateCode Template

Mẫu code